Stimate client,

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru că faceţi parte din comunitatea clienţilor SC RDE Harghita SRL Odorheiu Secuiesc trebuie să ştiţi că responsabilitatea noastră în această relaţie implică şi modul în care avem grijă de datele Dvs. personale. Prin urmare, începând cu data de 25 mai 2018, am aliniat la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date stipulate în Regulamentul 2016/679/UE.

Scopul prelucrăriidatelor personale

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia şi executa un contract cu Dvs. şi pentru a procesa înregistrarea clientului: numele, prenumele/denumirea clientului, forma juridică, adresa de domiciliu/sediu,reşedinţa, adresa de corespondenţă/facturare, numărul de telefon, cod fiscal, CNP,serie şi număr CI/buletin,numele reprezentantului legat emait copia CI/buletin, dovada existenţei societatii Dvs.

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal în scop contractual şi legal. Temeiul prelucrării este constituit din contractul de prestări servicii de salubrizare şi prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfăşurarea activităţilor aflate în legătură cu contractul şi/sau în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, comunicăm aceste date către afiliaţii sau partenerii noştri contractuali, auditorii sau consultanţii, către autorităţi şi instituţii publice, firme de recuperări creanţe, executori judecătoreşti, instanţe de judecată. Tot în scop contractual pot exista situaţii de transfer al datelor în UE către afiliaţii sau împuterniciţii pentru prevenirea fraudelor, raportare internă şi analiză ori în vederea îmbunătăţirii produselor şi serviciilor oferite de către noi. Datele Dvs. personale sunt prelucrate pe toată durata contractuală, până la expirarea obligaţiilor contractuale şi a termenelor de arhivare,prevăzute de lege.

Astfel,prelucrăm datele personale în următoarele scopuri:

• executarea unui contract: îndeplinirea obligaţiilor şi drepturilor ce decurg din contractul cu Dvs.;

• îndeplinirea obligaţiilor noastre legale pe care le avem faţă de autorităţi, precum şi pentru îndeplinirea sarcinii care serveşte un interes public;

Drepturile Dvs.

Conform Regulamentului 2016/679/UE persoanele cărora li se prelucrează datele cu caracter personal au următoarele drepturi:

• Dreptul de a primi informaţii cu privire la prelucrarea datelor şi o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),

• Dreptulde a solicita ştergerea datelor cu caracter personal (dreptul de ştergere,articolul 17 GDPRL dar numai în măsura în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate. În măsura în care prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public, acest drept este aplicabil;

• Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării. datelor în anumite condiţii (dreptul la restricţionare a procesării, articolul18 GDPR),

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, şi de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),·

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenţia de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecţie, articolul 21GDPR),

• Dreptul de a retrage oricând un consimţământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimţământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimţământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimţământului,articolul 7 GDPR).

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă consideraţi că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR)

Contact şi suport privind datele Dvs.

Drepturi susmenţionate le puteţi exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată şi transmisă către noi prin:

• poştă la Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita, cod poştal 535600

• telefon la 0266217407 de luni până vineri între orele 8-14

• e-mail la office@rdero.ro

Începând cu 25 mai 2018, pentru orice întrebări sau nemulţumiri Vă puteţi adresa prin e-mail la office@rdero.ro iar dacă v-am încălcat vreun drept privind acest subiect, Vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Totodată, ne angajăm să aplicăm măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea securităţii datelor Dvs. personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor. Datorită posibilelor modificări ale legislaţiei, o modificare a acestor notificăriprivind protecţia datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimţământul Dvs.,vă vom solicita un nou consimţământ, dacă este necesar.

Cu stimă,
SC RDE Harghita Srl
Director general

Mivel Udvarhelyszéken elég kevés civil szervezet aktív a környezettudatosság területen, a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány úgy döntött, hogy konkrét, kézzelfogható és a hétköznapokban követhető további lépésekkel segítjük e mozgalom erősödését.
Nagy örömünkre az RDE Harghita vállalat is örömmel csatlakozott ehhez a törekvéshez, amelyet TUDATOS Udvarhely név alatt viszünk tovább. A környezettudatosság témájában gyakorlati előadásokra és műhelymunkákra kerül majd sor.